Som oppdretter og medlem av NKK har vi gjort oss forpliktet til å etterfølge NKK `s etiske grunnregler for Avl og Oppdrett :

 

 1. Avl og utvikling av hunderaser skal baseres på langsiktige mål og sunne prinsipper slik at avlen fremmer god helse, godt temperament og rasetypiske bruksegenskaper.

  

 1. Avlen må tjene formålet med å bevare og fortrinnsvis utvide den genetiske     variasjonen i rasen. Matadoravl og sterk innavl bør unngås. Det skal ikke foretas paringer mellom søsken, far/datter, mor/ sønn eller tilsvarende tette paringer. Halvsøs- kenparinger eller paringer med tilsvarende innavlsgrad bør unngås. Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 5 generasjoners stamtavle, ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelig i 3-5 generasjoner.

  

 1. Oppdretteren må drive sitt oppdrett med de nødvendige kunnskaper om rasen, raselin- jer, hundehold, avl og oppdrett, samt arbeide for å ivareta og utvikle den aktuelle rasen gjennom valg og kombi- nasjon av avlsdyr. Tispeeier bør sørge for at tjuvparing unngås. Paringer mellom to hunder med fargen merle, droplet, harlekin (hunder med genotype Mm) skal ikke foretas. Paring skal foregå på en måte som ivaretar hundenes velferd.


 2. Oppdretteren må sikre gode mentale og fysiske vilkår for avlsdyrene. Så lenge valpen er hos oppdretteren, må han sikre et miljø som gir valpen en god fysisk og mental utvikling og garanterer god sosia- lisering. Den enkelte rase skal behandles og følges opp utifra de forutsetninger og behov som er spesielle for rasen.


 3. Bare funksjonelt friske hunder skal brukes i avl. Det pålegges enhver opp- dretter som velger ut hunder til bruk i avl å avgjøre hvorvidt den aktuelle hunden er mentalt og fysisk skikket for avl. Resultater fra DNA-tester for arvelige syk- dommer skal først og fremst brukes for å unngå å avle syke hunder. Ved autosomal recessiv nedarving kan derfor en bærer kun brukes dersom den pares med en hund som er fri for det sykdomsfremkallende genet. Hunder som er homozygote for den aktu- elle sykdommen (DNA-testresultat affisert) bør brukes med forsiktighet. Tisper skal ha alle forutsetninger for å bære frem, føde og oppfostre valpene på en optimal måte. Af- fisert hund kan bare pares med hund som har DNA-testresultat fri, slik at det ikke fødes valper som blir syke.

 

 1. Oppdretter plikter å følge NKKs regler vedrørende avlsrestriksjoner for å redu- sere forekomsten av arvelige sykdommer. Hunder som benyttes i avl må oppfylle alle formelle krav som stilles av NKK for å få valper registrert etter seg. Avlskravene fra den aktuelle raseklubben bør overholdes.

 

 1. Oppdretter må følge god kynologisk skikk i avlsarbeidet.
 • Tispen skal være minst 18 måneder ved paringstidspunktet. Dersom raseklubben anbefaler at tispen bør være eldre enn 18 mnd ved første paring, bør dette overholdes.
 • Hvorvidt en tispe kan pares på to påfølgende løpetider, vil være avhen- gig av alder, kondisjon, antall valper og løpetidsintervall. Dersom en tispe har to kull i løpet av ett år, skal det gå minst ett år før neste valpekull fødes.
 • En tispe skal ikke ha mer enn 5 kull
 • En tispe skal ikke pares ved for høy alder, og rasespesifikke hensyn skal tas
 • Som hovedregel bør en tispe ikke pares etter fylte 8 år. Dersom en tispe pares etter fylte 8 år skal hun undersøkes av veterinær før paring. Et eget skjema med veterinærattest skal vedlegges registreringsanmeldelsen og skal ikke være eldre enn en måned ved paring. På veterinærattesten skal det fremgå at veterinær ikke fraråder paring. Skjemaet er tilgjengelig på www.nkk.no
 • En tispe kan maksimalt føde ett kull etter fylte 8 år.
 • En tispe uansett rase skal ikke pares etter fylte 9 år.
 • En tispe bør få sitt første kull før fylte 6 år.

 

 1. Ved salg/overlatelse av hund skal opp- dretter være kritisk og nøye i valg av kjøper og veilede vedkommende både generelt som hundeeier og i spesielle forhold ved rasen som må ivaretas.
 • Det skal benyttes skriftlige avtaler som er underskrevet av begge parter. Det an- befales å benytte NKKs Kjøpeavtale som kan hentes fra www.nkk.no eller fås ved henvendelse til NKK. Selger forplikter seg til å opplyse om helsetilstanden i rasen og i valpens nærmeste familie.
 • Ikke overlat til kjøper valp med skade og/eller sykdom eller feil i henhold til rasestandarden (fargefeil, haleknekk etc) uten at det i Kjøpeavtalen er gjort uttryk- kelig oppmerksom på forholdet.
 • Ved salg av valp og/eller inngåelse av avtale med spesielle betingelser skal kjø- per gjøres uttrykkelig oppmerksom på betydningen av betingelsene (avlsrett, fôrvertavtale, eierforhold etc).
 • Ved salg av valp skal det vedlegges vete- rinærattest som ikke bør være eldre enn 2 uker. Valper skal ikke leveres før de er 7-8 uker gamle og de skal være behand- let mot innvollsparasitter etter gjeldene anbefaling.
 • Ved salg av valp skal oppdretter sørge for at valpen snarest mulig blir registrert i Norsk Kennel Klub og overlate registre- ringsbeviset til kjøper dersom annet ikke er avtalt i henhold til skriftlig avtale.

 

 1. Aldri gi usanne opplysninger om oppdrett og i alle henseender etterleve Norsk Kennel Klubs lover og bestemmelser.